อาคารเรียน ศชช.แม่ฟ้าหลวงบ้านยูไนท์ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

อาคารเรียน ศชช.แม่ฟ้าหลวงบ้านยูไนท์ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

บริษัท ฯ และกลุ่มเพื่อนเรา ช่วยกันทำให้เกิดอาคารใหม่
เพื่อประโยชน์อันจะสืบเนื่องแก่เยาวชนรุ่นต่อๆไป